Photobucket

Sahabat Maya :

Wednesday, April 11, 2012

Jom Bersyair.


SYAIR KELEBIHAN ILMU

Ilmu itu gemala sakti,

Sinarnya cerah cahaya sejati,

Asal puncanya lamun didapati,

Sukar bercerai sehingga mati.
Harganya tidak dapat dinilaikan,

Sebuah dunia belinya bukan,

Kuasanya besar sukat digunakan,

Di laut di darat di rimba di pekan.

Masa seorang ialah taulan,

Teman berbeka suluh berjalan,

Masa berhimpun ia pengenalan,

Hias penyata polan si polan.

Bagi yang duka ia penghibur,

Ia penerang bagi yang kabur,

Ialah kandil di dalam kubur,

Lamun dengannya beramal subur.

Ia penerang jalan ke syurga,

Ia pemuas tekak yang dahaga,

Ialah sungai ialah telaga,

Laut yang luas ialah juga.

Ialah alat sangat berguna,

Idaman orang yang bijaksana,

Hamparnya luas amat saujana,

Tepinya ajal sempadannya fana.Sumber: Za'ba

Puisi Warisan, 1994.

Dewan Bahasa dan Pustaka.


Teruskan membaca..

Teori-Teori Pembelajaran


Teori-Teori Pembelajaran:


Konten, Pedagogi dan

Psikologinya.


Oleh Kamaludin Ahmad: 1996Teori tingkahlaku, sains kognitif dan binaan mempunyai ciri yang berbeza dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Ciri-ciri tersebut dapat dilihat berdasarkan asas teorinya, tumpuan kemahiran atau konten, pedagogi atau kaedah P&P dan aspek psikologinya dalam P&P.
Ciri-ciri Teori TingkahlakuAsas teorinya ialah pelajar menerima ilmu pengetahuan melalui proses rangsangan (diberi) dan tindakbalas, pengekalannya pula melalui peneguhan. Aspek kemahiran atau kontenyang diberi tumpuan ialah murid dapat menguasi kemahiran kira mengira dan dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah murid dapat menguasai prosedurnya. Kemahiran lain pula keupayaan ingatan untuk menguasai maklumat yang banyak. Untuk menguasai kemahiran di atas pedagogi yang biasa diamalkan ialah kaedah pemusatan guru dan murid menerima maklumat yang disampaikan melalui tunjuk cara dan contoh penyelesaian. Jika bahan pembelajaran digunakan, ia dalam bentuk arahan tertib dan responnya ialah tingkahlaku yang dijangkakan. Bagi memantapkan maklumat yang diterima murid akan diberi latihan yang berulang atau latih-tubi dan ini mengwujudkan pelaziman (teori Pavlov). Dalam proses ini juga Skinner telah mencadangkan peneguhan (reinforcemen) sama ada bersifat positif atau negatif bagi mengekalkan tingkalaku yang diingini atau menghapuskan tingkahlaku yang tidak diperlukan. Proses di atas melibat ciri-ciri psikologi; pertamanya murid menyerap ilmu melalui proses rangsangan dan tindakbalas. Rangsangan dan tindakbalas yang diulang telah membentuk suatu hubungan (bond). Perhubungan ini dikukuhkan melalui latihan, dan tugas guru adalah untuk membina bond dan mengkukuhkan bond. Aspek tingkah laku yang dilihat pula ialah pengalaman ‘sedar’ (conscious).
Ciri-ciri Teori Sains Kognitif
“Cognition is the act of knowing”. Dari itu teorinya menekankan bagaimana murid memperolehi ilmu pengetahuan. Aktiviti tersebut melibatkan persepsi, minat, kreativiti, ingatan, penyelesaian masalah, pemikiran dan penggunan bahasa. Kemahiran atau konten yang ditekankan ialah murid berupaya memproses maklumat dengan sistem struktur pengetahuan mereka.Untuk murid memperolehi pengetahuan tersebut, pedagogi yang disarankan bersifat pemusatan-murid dengan aktiviti berkumpulan, kolaboratif dan kooperatif. Dari itu dalam P&P, murid memainkan peranan penting, guru merupakan pemimpin dan membimbing aktiviti. Aktiviti inkuri penemuan penting dalam proses ini. Penyampaian guru pula ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna. Interaksi dua hala antara guru-murid dan murid-murid digalakkan, interaksi ini diharapkan murid dapat berfikir. Schoenfeld pula mencadangkan supaya guru menjadi model untuk meta-kognitif dalam proses penyelesaian masalah. Dari itu dalam sesuatu aktiviti penyelesaian masalah, yang dipentingkan ialah proses dan konsep dan bukan jawapannya.Dari aspek psikologi, minda manusia dibayangkan sebagai satu sistem berstruktur untuk mengurus maklumat.Penekanannya bagaimana manusia menerima, mentafsir, ‘encode’, menyimpan dan ‘retrieve’ maklumat dalam pelbagai cara. Dari itu dikatakan semua aktiviti mental mempunyai asas psikologikal.Ciri-ciri Teori Binaan(Constructivism): Asas teori ini ialah murid membina ilmu pengetahuan melaluitindakan aktif dan pemikirannya untuk memberi makna terhadap pengalamannya. Kemahiran dan konten yang ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep dan juga merubah konsep image mereka kepada konsep definasi.Bagi mencapai matlamat di atas, pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid dengan guru menyediakan peluang-peluang untuk murid dapat membina pengetahuan dan membentuk kemahiran, yang mana mereka dapat menghubungkaitkan pengalaman lampau (old knowledge) mereka dengan kegunaan masa depan. Untuk itu guru bertindak sebagai fasilitator dan haruslah dapat menyediakan aktiviti-aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ (mengwujudkan pengalaman aktif); berlaku interaksi antara guru-murid dan murid-murid untuk proses ‘negotiation’ (termasuk refleksi) bagi proses pembinaan dan pengubahsuaian konsep (abstraksi); aktiviti-aktiviti yang meransangkan fikiran, sama ada soal-jawab atau dalam proses penyelesaian masalah. Guru juga sesuai berperanan sebagai pelajar atau penyelidik, supaya guru lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Penilaian dalam proses P&P pula merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pengetahuan.Aspek psikologi dalam konstruktif menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia dan pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Bagi Dewey pembelajaran sebagai proses menyusus atau membina pengalaman secara berterusan.Kesimpulan dari ketiga-tiga teori di atas ialah: teori tingkahlaku percaya adalah lebih produktif untuk mengkaji bagaimana persekitaran dan ciri-cirinya, seperti ‘reinforcers’, ciri-ciri guru, bahan mengajar, kondisi bilik darjah secara terus mempengaruhi tingkahlaku pembelajaran pelajar; teori kognitif pula percaya adalah lebih bersifat saintifik hasilnya mengkaji bagaimana pembolehubah persekitaran, termasuk tingkahlaku guru dalam bilik darjah, mempengaruhi proses mental pelajar, seperti pemikiran, penyelesaian masalah dan heuristik, yang mana sebaliknya mempengaruhi pembelajaran, penemuan pengetahuan, pembentukan sikap, kepercayaan dan tindakan; bagi konstruktif pula ia juga berkait dengan aspek kognitif, dan yang penting bagaimana persekitaran yang ada membantu pelajar membina pengetahuan atau konsep dan pengubahsuaiannya melalui manipulatif bahan, bahasa, interaksi sosial dan ‘negotiation’.
Model KosntruktifKajian mengenai pengajaran matematik telah menghasilkan beberapa model teori pengajaran matematik; antaranya ialah,‘Teacher Effectivenes Model’, ‘Process-Product Model’ dan ‘Constructivist Model’. Ketiga-tiga model ini berkembang seiring dengan perkembangan teori-teori pembelajaran. Pengajaran berdasarkan kepada model-model tersebut jelas dipengaruhi oleh teori-teori pembelajaran.Model konstruktivis, merupakan model pengajaran yang mutakhir dalam dunia pendidikan yang mula berkembang secara pesat sejak 80an. Model ini mendapat sambutan untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (termasuk di Malaysia) kerana ia dikatakan mempunyai ciri-ciri yang menyebabkan murid-murid memperolehi dan membina ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan tanpa paksaan.Ciri-ciri utama dalam model konstruktivis; pertamanya ialah peranan guru berubah, kaedah pengajarannya menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman mereka yang aktif. Guru adalah sebagai pengurus bilik darjah, dan murid diterima sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza, yang mana setiap murid dianggap penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian saksama. Maka guru harus perhatin dengan persekitara pembelajaran, dia harus bijak untuk menyediakan bahan-bahan manipulatif bagi murid dan dapat menyediakan peluang-peluang dalam proses murid berinteraksi dengan bahan supaya murid dapat membinailmu pengetahuan (konsep dan sebgainya). Di samping itu guru harus sedar bagaimana peluang yang disediakan olehnya dapat menyebabkan murid menghubungkaitkan pengetahuan lalu dengan yang baru dan melakukan aktiviti ‘penyusunan semula’ ilmu pengetahuan. Akhir, guru harus dapat melihat dunia pembelajaran matematik bukan sahaja dari kaca matanya tetapi yang penting adalah dari kaca mata murid-muridnya.Ciri yang kedua ialah murid itu sendiri. Dari sudut pandangan konstruktivis, setiap murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Berdasarkan teori, ciri pembelajaran sebagai satu proses yang mana murid-murid mengubah suaikan ‘internal mental representations’ untuk membina struktur atau hubungan matematikal. Dengan itu murid akan dapat sedar bahawa pengetahuan sebagai sesuatu yang boleh disesuaikan dan boleh berubah, yang menentukannya ialah mereka sendiri.Ketiga guru dan murid harus sedar bahawa pengajaran dan pembelajaran ialah satu proses interaksi sosial. Ilmu pengetahuan yang dibina selalunya berlaku apabila ada interaksi sosial sesama ahli di dalam bilik darjah, murid-murid dan guru. Guru harus memberi peluang supaya murid banyak berinteraksi, supaya mereka berpeluang berkongsi persepsi, menghormati pandangan alternatif rakan dan seterusnya proses ini mengwujudkan ‘negotiation’ atau perundingan yang menyebabkan murid menyesuaikan idea atau konsepnya dengan yang baru. Di samping itu guru memberi peluang kepada murid supaya lebih berkeyakinan, kerana idea mereka diterima dan dihormati. Dalam interaksi ini kemahiran berkomunikasi dan bahasa memain peranan penting dalam mempersembahkan sesuatu idea secara verbal dan ini akan memantapkan konsep yang telah dibina.Akhirnya guru dan murid juga sedar dan tahu bahawa pembinaan ilmu pengetahuan merupakan proses pemikiran (kognitif). Guru dapat menggalakkan dan murid sedar untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran mereka dan juga melakukan meta-kognitif. Ini akan memberi kesedaran kepada murid bahawa pengetahuan lalu sangat berkaitan dengan yang baru. Seterusnya aktiviti dan soal-jawab hendaklah sesuatu yang merangsangkan fikiran murid.Kesimpulan yang dapat dibuat bahawa ciri-ciri model konstruktivis sesuatu yang praktikal dan bersesuaian sama ada untuk guru dan juga untuk murid-murid. Model ini memberi peluang kepada guru memilih kaedah P&P yang sesuai dan memberi peluang kepada murid untuk lebih aktif dalam proses P&P. Model ini akan mengwujudkan proses P&P yang lebih harmonis.


Apakah strategi / pendekatan

atau

kaedah yang sesuai

dengan
Teori Konstruktivisme


 • Menyoal
 • Perbincangan
 • Sumbang Saran
 • Perbahasan
 • Projek
 • Kajian kes


Reka bentuk pengajaran

dibina berasaskan kepada

6 perkara • Menentukan keperluan murid
 • Menentukan matlamat dan objektif
 • Membina prosedur penilaian
 • Merekabentuk dan memilih strategi penyampaian
 • Mencuba sistem pengajaran
 • Menilai kesesuaian sistem


Teruskan membaca..

Sembah Tahniah: Daulat Tuanku!


SEMBAH TAHNIAH
DAULAT TUANKU
Dengan lafaz ikrar,

Tuanku Abdul Halim selamat ditabal
KUALA LUMPUR: Dengan sempurnanya lafaz ikrar sebagai Ketua Negara, Tuanku Abdul Halim Mu'azam Shah, 84, selamat ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong Ke-14 dalam satu upacara penuh istiadat kebesaran Raja-Raja Melayu, di Istana Negara, di sini, hari ini.

Sebaik selesai kemuncak Istiadat Pertabalan itu, tiupan nafiri dan paluan nobat dengan lagu "Perang" bergema di Balairong Seri, dan para hadirin berdiri dan melaungkan "Daulat Tuanku" sebanyak tiga kali, diketuai oleh pemangku Datuk Maharaja Lela Azwan Effendy Zairakithnaini.


Serentak itu juga, tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan dan lagu "Negaraku" dimainkan oleh Pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia, diketuai Left Sabri Abdullah.
Istiadat Pertabalan yang berlangsung penuh berwarna-warni itu disaksikan kira-kira 900 orang tetamu termasuk Raja-Raja Melayu dan Permaisuri masing-masing, wakil-wakil Raja-Raja Melayu, Gabenor-Gabenor, Yang Di-Pertua-Yang Di-Pertua Negeri, Perdana Menteri, Menteri-menteri Kabinet dan isteri masing-masing.

Turut menyaksikan acara gemilang itu ialah tetamu-tetamu kehormat yang terdiri dari ketua-ketua Diplomat asing dan ketua-ketua jabatan kerajaan lainnya.

Upacara hari ini mengandungi dua sejarah penting bagi Seri Paduka kerana ini kali kedua baginda ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong selain merupakan Yang di-Pertuan Agong pertama yang ditabalkan di Istana Negara baru di Jalan Duta.

Tuanku Abdul Halim dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong Kelima pada 1970 semasa berusia 42 tahun, dan kini empat dekad kemudian, baginda ditabalkan sekali lagi sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada usia 84.
Menambah keunikan pertabalan kali ini ialah Perdana Menterinya, Datuk Seri Najib Razak, di mana semasa Tuanku Abdul Halim ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong Kelima, perdana menteri pada masa itu adalah ayahanda Najib, Allahyarham Tun Abdul Razak Hussain, iaitu perdana menteri kedua negara.

Istiadat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah disiar secara langsung oleh Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Istiadat Pertabalan dimulakan sebaik keberangkatan masuk Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Hajah Haminah ke Balairong Seri dengan diiringi tiupan nafiri dan paluan nobat lagu "Belayar" oleh Kumpulan Nobat Diraja Kedah.

Keberangkatan masuk pasangan Diraja itu didahului pemangku Datuk Maharaja Lela Azwan Effendy Zairakithnaini, serta diapit panglima-panglima yang membawa Cogan Alam dan Cogan Agama.

Cogan Alam dan Cogan Agama, kedua-duanya tongkat perak yang merupakan sebahagian alat kebesaran Diraja yang menjadi lambang kebesaran Kerajaan Malaysia.

Tuanku Abdul Halim berpakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong iaitu muskat (seperti kot hitam labuh) yang bersulam emas serta berseluar panjang bersulam di kaki dengan bertengkolok "Dendam Tak Sudah".

Baginda juga memakai Pending Diraja, diperbuat daripada emas bertatahkan permata delima dengan lambang Kerajaan Persekutuan tertera di tengah-tengahnya bersama-sama tali bengkung yang diperbuat daripada kain sakhlat bertekat benang emas berbunga-bunga.

Di pinggang Seri Paduka tersemat Keris Pendek Diraja yang hulunya diperbuat daripada mata keris lama dengan bersarung gading bertatahkan emas.

Tuanku Hajah Haminah pula memakai perhiasan Raja Permaisuri Agong iaitu Gendik Diraja yang merupakan pakaian ulu (kepala) dan Kalung Diraja, kedua-duanya diperbuat daripada emas putih bertatah berlian dan mengenakan persalinan baju panjang sedondon.

Seri Paduka berdua kemudiannya bersemayam di Singgahsana untuk Istiadat Pertabalan.

Istiadat diteruskan dengan membawa masuk baki alatan kebesaran yang diketuai oleh pemangku Datuk Maharaja Lela bersama Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Awang Kechik Abdul Rahman membawa masuk senaskhah al-Quran, Keris Panjang Diraja yang juga Keris Kerajaan, Surat Pengisytiharan dan Warkah Ikrar dibawa oleh pegawai-pegawai Istana Negara, diikuti Pegawai Agama Istana Negara Datuk Abd Aziz Che Yacob dengan diiringi paluan nobat dengan lagu "Palu".

Nashkah al-Quran, sebagai lambang kemuliaan Islam sebagai agama rasmi negara, kemudiannya disembahkan kepada Seri Paduka oleh pemangku Datuk Paduka Maharaja Lela.

Baginda lalu mencium al-Quran dan meletakkannya di atas rehal yang terletak di atas meja tengah di antara Seri Paduka berdua.

Pemangku Datuk Maharaja Lela kemudiannya menyampaikan surat pengisytiharan pertabalan kepada Najib yang tampil ke hadapan Singgahsana, mengangkat sembah dan membacakan perisytiharan itu.

Ini diikuti dengan Pemangku Datuk Paduka Maharaja Lela mempersembahkan Keris Kerajaan sebgai alat kebesaran utama negara kepada Yang di-Pertuan Agong.

Seri Paduka yang menerima keris berkenaan lalu dihunus, dan dikucup sebelum menyarungkan semula keris itu sebagai simbolik kebesaran dan kekuasaan kepada Seri Paduka.

Keris itu kemudian diletakkan Seri Paduka di atas meja di hadapan nashkah Al-Quran.

Seri Paduka kemudiannya melafazkan ikrar sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pemerintahan seadil-adilnya bagi Malaysia, mengikut undang-undang dan Perlembagaan Negara serta memelihara dengan sempurna agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman.

Sebaik sahaja selesai warkah ikrar dilafazkan, nafiri ditiup dan lagu nobat "Perang" dimainkan, diikuti laungan "Daulat Tuanku" sebanyak tiga kali oleh pemangku Datuk Paduka Maharaja Lela diikuti hadirin di dalam Balairong Seri, serentak dengan tembakan meriam sebanyak 21 das dilepaskan dan lagu "Negaraku" dimainkan.

Perdana Menteri kemudiannya sekali lagi menghadap sebagai mewakili kerajaan dan rakyat mempersembahkan Ucapan Tahniah dan Taat Setia atas pertabalan baginda, diikuti dengan Tuanku Abdul Halim menyampaikan Titah Diraja.

Pegawai Agama Istana Negara Datuk Abd Aziz Che Yacob kemudian membacakan doa selamat.

Selepas itu, pahar berisi al-Quran dibawa turun dari Singgahsana oleh pemangku Datuk Paduka Maharaja Lela sebelum menyembahkan bahawa Istiadat Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 selamat disempurnakan.

Seterusnya, Balairong Seri bergema sekali lagi dengan tiupan nafiri dan paluan nobat yang memainkan lagu "Belayar" mengiringi Seri Paduka berdua meninggalkan istiadat dengan didahului pemangku Datuk Paduka Maharaja Lela dan Datuk Pengelola Bijaya Diraja dan panglima-panglima yang membawa alat-alat Kebesaran Diraja.

Tuanku Abdul Halim dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 oleh Raja-Raja Melayu pada Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja kali ke-226 pada 14 Oktober 2011 bagi menggantikan Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang tamat tempoh pemerintahannya pada 12 Disember 2011.

Pada tanggal 13 Disember 2011, sempena Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja kali ke-227, Tuanku Abdul Halim dengan rasminya diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong bagi memerintah negara buat kali yang kedua. - BERNAMA


Sumber


Teruskan membaca..

MBMMBI pilihan terbaik
MBMMBI pilihan terbaik


Bahasa Melayu dan Inggeris sama-sama diberi keutamaanKERAJAAN diminta bertegas dalam pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) yang bukan saja meletakkan bahasa Melayu pada kedudukannya mengikut Perlembagaan Persekutuan, tetapi juga bahasa Inggeris.
Tidak ketinggalan sokongan parti komponen Barisan Nasional (BN) terutama MCA dan GERAKAN sangat diperlukan bagi menentukan kejayaan MBMMBI bersama-sama dokongan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat sekiranya mahu bahasa Melayu dimartabatkan.
Apabila orang Melayu sendiri menolak dan berasa tidak yakin terhadap bahasa Melayu sebagai alat untuk kemajuan negara, maka ia turut menghilangkan kepercayaan bangsa lain. Bahasa Melayu mampu berfungsi sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan kerana sudah memiliki pangkalan data yang lengkap bagi semua bidang termasuk sains dan teknologi. - Prof Dr Teo Kok Seong, Timbalan Pengarah, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM.

Timbalan Pengarah, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Dr Teo Kok Seong, berkata ketika ini MBMMBI menghadapi tiga halangan utama untuk dilaksanakan, meskipun hakikatnya perancangan dan dana program terbabit sudah diatur serta disediakan.

“Halangan itu daripada NGO, orang perseorangan dan parti politik yang cuba mengembalikan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) serta menafikan MBMMBI sebelum sempat ia dilaksanakan.
“Ia diburukkan lagi dengan kewujudan penutur bahasa Melayu yang yang tidak yakin dengan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di negara ini,” katanya pada Forum Bahasa Melayu: Keberkesanan Pendekatan MBMMBI Dalam Konteks Pendidikan di Sekolah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim, baru-baru ini.

Prof Teo berkata, penutur bahasa Melayu perlu menyokong dasar MBMMBI kerana mereka memberi pengaruh besar terhadap sokongan masyarakat terhadap dasar berkenaan.
“Apabila orang Melayu sendiri menolak dan berasa tidak yakin terhadap bahasa Melayu sebagai alat untuk kemajuan negara, maka ia turut menghilangkan kepercayaan bangsa lain. Bahasa Melayu mampu berfungsi sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan kerana sudah memiliki pangkalan data yang lengkap bagi semua bidang termasuk sains dan teknologi,” katanya.

Pensyarah Fakulti Pengajian Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Prof Datuk Dr Wan Hashim Wan Teh, menyifatkan tindakan menuntut diwujudkan pilihan untuk mempelajari Matematik dan Sains menggunakan bahasa Inggeris tidak bertepatan dengan matlamat menyatukan masyarakat menerusi Bahasa Kebangsaan.

“Pengwujudan pilihan bahasa Melayu atau Inggeris bagi mengajar subjek terbabit akan menjadikan kita ketinggalan dalam aspek penyatuan dalam kalangan masyarakat berbanding banyak negara lain di dunia yang menggunakan satu bahasa di sekolah.

“Kita akan ketinggalan dalam aspek berkenaan berbanding negara lain di Asia Tenggara, malahan Amerika Syarikat yang mempunyai kepelbagaian kebudayaan yang jauh lebih kompleks dari negara ini juga menggunakan hanya satu bahasa sebagai bahasa pendidikan mereka,” katanya.

Beliau berkata, dasar MBMMBI sesuai untuk dilaksanakan pada situasi semasa kerana walaupun usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu akan terus dilakukan, namun ia juga meletakkan bahasa Inggeris pada kedudukan yang betul.
“Sesetengah pihak menganggap kita hanya boleh maju jika menggunakan bahasa Inggeris kerana tidak melihat banyak negara lain yang bangkit dengan menggunakan bahasa sendiri. Bahasa Inggeris pada masa sama akan terus dimantapkan terutama dalam kalangan pelajar sebagai alat untuk menimba ilmu,” katanya.

Ketua Satu, Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA), Prof Datuk Dr Abdul Latiff Abu Bakar berkata, ketegasan adalah kunci utama bagi memastikan MBMMBI dapat dilaksanakan dengan berkesan dan diterima baik seluruh lapisan masyarakat terutama pelajar di sekolah.
“Dasar MBMMBI perlu dilaksanakan dengan tegas dan tuntutan yang dilaksanakan segelintir pihak yang kurang peka terhadap kepentingan Bahasa Kebangsaan tidak sepatutnya diutamakan,” katanya.
Beliau berkata, GAPENA sentiasa menyokong usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu, apalagi sudah terbukti dasar PPSMI sebelum ini lebih banyak membawa kesan buruk.
“Walaupun tanpa dasar MBMMBI, bahasa Melayu masih perlu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi mengajar di sekolah berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Menurut akta ini, semua pengajaran di sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi (IPT) perlu diajar dalam bahasa Melayu,” katanya.Teruskan membaca..

Kos bagi pelajar cemerlang SPM-RM2.12 bilionRM2.12 bilion biaya pengajian

Kos bagi pelajar cemerlang SPM ikuti program dalam, luar negaraPUTRAJAYA: Kerajaan memperuntukkan RM2.12 bilion untuk membiayai kos pengajian lanjutan pelajar cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi mengikuti program persediaan, Program Ijazah Luar Negara (PILN) dan Program Ijazah Dalam Negara (PIDN), tahun ini.
Ini termasuk bantuan kewangan (Bursary) secara automatik daripada Kementerian Pelajaran kepada 1,609 pelajar cemerlang SPM yang mendapat keputusan 9A+ ke atas.
Daripada jumlah itu 1,020 pelajar mendapat keputusan 9A+; 10A+ (492); 11A+ (90) dan 12A+ (7) yang akan mengikuti pengajian peringkat persediaan (prauniversiti) sebelum ditawar ke PILN atau PIDN.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkata pemberian Bursary itu bagi mengiktiraf pelajar cemerlang SPM 2011 tanpa mengira etnik, kaum, keturunan dan latar belakang.

“Kerajaan sentiasa prihatin dengan keluhan ibu bapa pelajar yang menunjukkan keputusan peperiksaan cemerlang, tetapi tidak berjaya mendapat penajaan untuk melanjutkan pelajaran setiap kali keputusan penajaan diumumkan kerana persaingan amat sengit dan bilangan yang ramai mendapat keputusan cemerlang.

“Pada masa sama, kerajaan juga mempunyai kekangan daripada segi peruntukan kewangan berikutan kos pendidikan yang semakin meningkat,” katanya dalam satu kenyataan di sini, semalam.
Beliau berkata, peruntukan termasuk penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan kementerian itu untuk lima kategori iaitu Program Biasiswa Nasional (PBN), Bursary, Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, PILN dan PIDN pada 2014, iaitu selepas program persediaan.

Katanya, kerajaan menetapkan 50 pelajar paling cemerlang dalam SPM 2011 atau ‘crème de la crème’ mengikut senarai Kementerian Pelajaran akan memasuki senarai PBN untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia berasaskan merit akademik.

“Calon terpilih akan ditawarkan biasiswa bermula peringkat persediaan hingga Ijazah Pertama tertakluk kepada syarat ditetapkan dan pengiktirafan bidang pilihan yang menjadi minat pelajar di universiti dalam dan luar negara seperti disenaraikan JPA,” katanya dalam kenyataan di sini semalam.

Bagi program persediaan dalam negara ialah Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) di semua sekolah bantuan kerajaan; Matrikulasi iaitu program prauniversiti anjuran Kementerian Pelajaran bagi kursus persediaan jurusan Sains dan Perakaunan untuk melayakkan pelajar melanjutkan pengajian Ijazah Pertama pelbagai bidang di IPT dalam negara serta memohon IPT luar negara yang menerima kemasukan lepasan Matrikulasi.

Selain itu, program persediaan termasuk Asasi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang lebih menjurus kepada pengajian di IPT tertentu dalam negara dan International Baccalaurate (IB) membabitkan program dua tahun atau A Level (12 hingga 24 bulan) yang juga program persediaan universal diterima pakai sebagai kelayakan masuk ke IPT dalam dan luar negara untuk program Ijazah Pertama.

“Bagi kemasukan ke IPT awam dalam negara, kelayakan IB dan A Level hanya terhad kepada bidang selain bidang kompetitif (perubatan, pergigian dan farmasi).

“Bagi semua program prauniversiti tersenarai, pemberian Bursary tertakluk kepada pelajar sudah ditawarkan atau ditempatkan di pusat persediaan ditetapkan kerajaan,” katanya.

Semakan dan pengemaskinian profil pelajar program Busary boleh dilakukan mulai 16 April dan pelajar lepasan Bursary akan ditawarkan penajaan PILN atau PIDN mulai 2014 di bawah anjuran JPA jika mereka memenuhi syarat.

Muhyiddin berkata, Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman pula membabitkan penajaan JPA kepada 300 pelajar dalam bidang kejuruteraan ke negara terbabit.

Katanya, program penajaan ke negara itu amat diperlukan Malaysia bagi menyediakan modal insan mempunyai daya cipta, kreativiti dan daya saing tinggi, selain pemindahan pengetahuan dan teknologi tinggi.

“Pelajar yang ingin mengikuti program ini perlu memohon dalam talian melalui laman web JPA dan kriteria berdasarkan empat kategori dengan mengambil kira faktor kokurikulum, latar belakang sosio ekonomi keluarga dan temu duga.

“Disebabkan syarat kelayakan masuk ke IPT di negara itu menekankan kemahiran bahasa masing-masing selain pencapaian akademik, pelajar perlu mengikuti persediaan menekankan ciri khas diperlukan berbanding kelayakan biasa seperti IB dan A Level,” katanya.

Sementara itu, katanya, penajaan PILN di bawah JPA pada 2014 juga terbuka kepada pelajar cemerlang lepasan persediaan, antaranya STPM, A Level atau IB, yang tidak ditaja di bawah Bursary dengan syarat mendapat tempat di universiti terkemuka dunia diiktiraf kerajaan.

Penajaan JPA bagi PIDN pula membabitkan 10,300 pelajar lepasan mana-mana program persediaan bagi mengikuti Ijazah Pertama dalam program diiktiraf kerajaan sama ada di IPTA atau IPTS tempatan mengikut kriteria yang telah ditetapkan kerajaan.


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...