Photobucket

Sahabat Maya :

Saturday, September 21, 2013

:)


Teruskan membaca..

TAJUK TUGASAN:MORFOLOGI BAHASA MELAYU

 
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
                 
BML 3053 MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SEMESTER 1, SESI 2013/2014


TAJUK TUGASAN:        


BIL


TUGASAN

PERATUS MARKAHARAHAN
1.  Kerja kursus perlu bersifat ilmiah dari segi persembahan isi, rujukan, kupasan isi atau hujah, pemaparan idea, dan format penulisan.
2.  Kerja kursus tidak melebihi 25 halaman, dan sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk kulit).
3.  Anda perlu mengambil 2 buah buku sebagai sumber/rujukan untuk dibuat perbandingan.
4.  Buku ulang kaji atau buku kerja pada peringkat PMR, SPM dan STPM tidak boleh dijadikan sumber rujukan bagi menghasilkan kerja kursus.
5.  Anda perlu memberikan pendapat/pemahaman anda sendiri tentang tajuk tugasan anda.
6.  Anda TIDAK DIBENARKAN menyalin bulat-bulat artikel/tulisan daripada sumber yang anda rujuk tanpa menyatakan  sumbernya.
7.  Plagiatrisme dan berkongsi tugasan adalah dilarang sama sekali. Jika didapati, anda perlu membuat tugasan semula atau digagalkan kerja kursus tersebut.
8.  Kandungan kerja kursus:
1.  Konsep/definisi
2.  Ciri (jika berkaitan, jika ada)
3.  Jenis/Bentuk/Golongan (jika berkaitan)
4.  Perbandingan/Dapatan/Perbincangan
5.  Kesimpulan
6.  Rujukan
7.  Lampiran (jika ada)

9.  Kerja kursus hendaklah ditaip langkau 1.5.
10.          Tarikh menghantar kerja kursus pada atau sebelum:
           MINGGU 10 (18 hingga 24 November  2013)
11.          Kerja kursus MESTI dihantar dengan dua cara, iaitu melalui
(i)   MyGuru 3 (tapak assignment)
(ii)  Secara pos laju, berdaftar, atau kurier kepada
      pensyarah/tutor e-learning masing-masing.
      12. Penghantaran kerja kursus melalui e-mel peribadi   
           pensyarah/tutor tidak dibenarkan. Jika pelajar masih
          menghantarnya, kerja kursus itu tidak akan dibuka, dibaca
          atau dinilai.
      13. Untuk makluman pelajar, kerja kursus tidak perlu dihantar   
           dalam bentuk CD.
14.          Kulit kerja kursus adalah seperti format yang diberikan.


TAJUK:
             Pilih mana-mana satu tajuk daripada yang berikut:
1.        Perbandingan bentuk awalan meN-. 
2.        Perbandingan bentuk awalan peN-.
3.        Perbandingan jenis kata majmuk.
4.        Perbandingan jenis kata ganda.
5.        Perbandingan golongan kata nama.
6.        Perbandingan golongan kata kerja.  
7.        Perbandingan kata adjektif.
8.        Perbandingan kata adverba.  

Tajuk yang disenaraikan di atas tidak dinyatakan buku yang dirujuk. Andalah yang memilih buku-buku tersebut untuk dibuat perbandingan. Contoh tajuk kerja kursus.

   Perbandingan bentuk awalan meN- antara Tatabahasa Dewan 
  dengan Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. 
 
   Perbandingan golongan kata nama antara Morfologi dengan 
  Tatabahasa Asas.

  Perbandingan jenis kata ganda antara Tatabahasa Dewan
  dengan Nahu Melayu Mutakhir.

 Perbandingan golongan kata kerja antara Tatabahasa Dewan
 dengan Tatabahasa Asas.
Buku yang boleh dijadikan perbandingan (Cadangan):
1.  Abdullah Hassan, 2006. Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.
2.  Ahmad Khair Mohd Nor, Raminah Hj Sabran, Nawi Ismail, Mohd Zaini Othman dan Ton Ibrahim, 2012. Tatabahasa Asas. Rawang: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia.
3.  Ahmad Khair Mohd Nor, 2012. Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.
4.  Arbak Othman, 1984. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.
5.  Asmah Hj. Omar, 2009. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
6.  Hasan Alwi, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa dan Anton M.Moeliono, 2000. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
7.  Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood, (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
8.  Zainal Abidin Ahmad (Za’ba), 2000. Pelita Bahasa Penggal I-III Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

50


Teruskan membaca..

Tajuk Tugasan:Fonetik Dan Fonologi Bahasa Melayu
BML3043 

 Fonetik Dan Fonologi Bahasa MelayuSila jawab 3 soalan berikut dalam kerja kursus anda.


1.    Apakah yang anda faham tentang :

a.          Linguistik. Berikan dan huraikan tiga cabang ilmu Linguistik.

b.          Fonetik dan Fonologi. Berikan definisi dan contoh-contohnya. Terangkan matlamat akhir pengajian Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu.


2.    Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai huraikan bunyi vokal asli dan bunyi konsonan  asli bahasa Melayu.


3.    Dengan memberikan contoh yang sesuai huraikan Sistem Ejaan Baharu Malaysia-Indonesia tahun 1972. Huraikan 18 pola keselarasan vocal ejaan tersebut dan serta contoh-contoh di mana sesuai.


       (45 Markah)


Perhatian:

Bagi membantu anda menjawab tiga jenis soalan yang dicantumkan dalam kerja kursus ini, anda dinasihatkan merujuk dan meneliti buku-buku berikut:

1.    Linguistik, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (2007) oleh Abdul Hamid Mahmood dan Nur  Farah Lo Abdullah.

       (Jawapan bagi soalan 1 dan 2)

2.    Kuasai Sistem Ejaan Baharu Bahasa Melayu (2010) oleh Abdul Hamid Mahmood.

       (Jawapan bagi soalan 3)

3.    Bahan rujukan lain yang berkaitan bagi memantapkan pengetahuan anda dalam ilmu fonetik dan fonologi bahasa MelayuPenilaian Prestasi Pelajar 
berdasarkan pembahagian berikut: 


1. Tugasan                        45 %
2. Forum                           15 % 
3. Peperiksaan Akhir         40 % Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...