Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, April 12, 2012

Tahap-Tahap Kognitif BLOOM


Untuk membuat penilaian dan pengukuran,
perlu dirujuk kepada objektif pengajaran.
Taksonomi Bloom memberi sumbangan
untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran.

Taksonomi ialah
klasifikasi berhirarki dari sesuatu,
atau prinsip yang mendasari klasifikasi.Taksonomi Bloom
merujuk pada taksonomi
yang dibuat untuk tujuan
pendidikan.
Taksonomi ini pertama kali disusun
oleh
Benjamin S. Bloom
pada tahun
1956 (wikipedia).
Peringkat Teksonomi Bloom ialah:

 1. Pengetahuan-nyatakan, namakan, terangkan, labelkan


 1. Kefahaman-pilih, terangkan, tulis semula


 1. Penggunaan-selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat


 1. Analisis-bezakan, pastikan, pilih


 1. Sintesis-bina, hasilkan, susun, kembangkan


 1. Penilaian-pilih kritik, berikan alasan, buktikan


Peringkat tertinggi ialah
penilaian yang bermula
dengan peringkat pengetahuan.Taksonomi Bloom


 • Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.
 • Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
 • Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.
 • Menekankan aspek kognitif (pengetahuan) – apa yang dicari adalah seperti fakta, teori, dan hukum.
 • Tujuan : membina kebolehan, pemikiran, dan pemahaman (contoh : mencari isi penting daripada petikan yang dibaca)
  • Terdapat enam peringkat (tidak semestinya menggunakan kesemua peringkat ini dalam soalan – contoh : pada kertas soalan tahun 1 tidak terdapat tahap sintesis kerana tahap ini merupakan tahap yang tinggi dan tidak sesuai dengan umur murid).


  • 1. Pengetahuan


  • 2. Kefahaman


  • 3. Aplikasi


  • 4. Analisis


  • 5. Sintesis


  • 6. Penilaian
Tahap-Tahap Kognitif BLOOMKebanyakan ujian di dalam bilik darjah
bertujuan mengetahui tahap kognitif pelajar.
Menurut
Benjamin S. Bloom,
aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu:


Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan ( selalunya mengunakan kata tanya, contoh : bilakah, dimanakah, mengapakah, dan sebagainya)

 • Tujuan : mengingat semula perkara-perkara yang sudah dipelajari tanpa sebarang perubahan.
 • Contoh :
  1. Bilakah Malaysia merdeka ?
  2. Berapa buah negerikah yang terdapat di Malaysia?
  3. Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia?
 • Objektif
  1. Umum : mengetahui
  2. Khusus / spesifik : melebal, menyatakan, menulis (eksplisit)

Aras ini menguji sejauh mana keupayaan pelajar untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan telah dipelajari. Terdapat tiga peringkat dalam aras pengetahuan ini :

1. Pengetahuan fakta khusus berkaitan dengan istilah berbentuk perkataan atau symbol.
2. Pegetahuan tentang cara mengendalikan sesuatu yang meliputi pengetahuan tentang proses, aliran, pemeringkatan, penjenisan, teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah.
3. Pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang. Contonya; siapa,apa, di mana, bila, beri definisi, senaraikan, dan nyatakan.

Ciri-ciri soalan aras pengetahuan:
• Pelajar perlu menggunakan proses mental.
• Pengetahuan yang diminta hendaklah sama dengan pebgajaran guru.
• Soalan tidak memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dalam bentuk baru.
• Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama ada salah atau betul.


Kefahaman (kebolehan untuk memberi penjelasan / makna sesuatu perkara)

 • Konsep : menjelaskan maklumat dengan terperinci.
 • Merupakan peringkat yang tinggi berbanding peringkat pengetahuan.
 • Tiga aras penting :
 1. Terjemahan isi (isi kepada huraian, contohh : Ibu Ali masih hidup.)
 2. Memberi tafsiran / makna sesuatu maklumat (contoh : Setiap manusia di muka bumi ini akan menemui ajal masing-masing. )
 3. Ekstrapolasi (tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan (contoh : Kita sebagai manusia biasa mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi perkara yang berlaku pada bila-bila masa sahaja)
 • Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan menterjemah, merumuskan,menulis, dan membezakan.
 • Contoh : jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan, dan seumpamanya.

Aras ini memerlukan keupayaan pelajar member huraian atau makna sesuatu perkara. Aras kefahaman ini terbahagi kepada tiga:

a.Penterjemahan
• Menterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa mengubah makna asal.

b.Mentafsir (Interpretasi)
• Mentafsir idea/ mesej tersirat dan tersurat.
• Menerangkan idea dalam ayat sendiri.

c.Ekstrapolasi
• Membuat inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberikan/ terima.

Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras kefahaman ini anataranya jelaskan, huraikan, terangkan, mengapakah, bezakan, nyatakan, dan kelaskan.

Ciri-ciri soalan aras kefahaman
• Proses mental
• Maklumat asas telah diajar
• Perlu bahan atau alat komunikasi
• Pelajar menyatakan kefahaman mereka sendiri.


Aplikasi

 • Tujuan : menggunakan pengetahuan mujarat (abstrak) untuk menyelesaikan masalah yang maujud.
 • Objektif :
 1. Umum : menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan
 2. Khusus / spesifik : menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.
 • Contoh : soalan yang menggunakan perkataan bagaimana dan jelaskan.
 • Menekankan kaedah, prinsip, hukum, dan teori.


Aras ini menguji keupayaan pelajar menggunakan konsep, teori, prinsip, hukum, dan prosedur. Aras ini memerlukan pelajar benar-benar memahami segala konsep, teori, hukum, untuk menyelesaikan masalah. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras aplikasi antaranya kirakan, selesaikan, susunkan, dan gunakan.

Ciri-ciri soalan aras aplikasi
• Menggunakan proses mental aplikasi
• Soalan melibatkan tiga frasa iaitu
• Masalah situasi yang baru tidak dengan masalah yang dibincangkan dalam bilik darjah.
Analisis (mengenal pasti sebab secara terperinci)

 • Definisi : kebolehan untuk menceritakan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.
 • Tujuan : menaakul (mencari) sebab dan musabab (akibat)
 • Contoh :
 1. Berikan faktor, punca-punca, sebab-sebab, mengapakah perkara tersebut berlaku.
 2. Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.
 • Objektif
 1. Am : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevenan data.
 2. Spesifik : mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan srtuktur dan organisasi.
  - Contoh : Yang manakah antara berikut tidak menerangkan cirri criteria yang betul?
  - Contoh : Yang manakah antara berikut merupakan kata kerja?
 • Kosa kata popular : bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan.


Aras ini mengkehendaki pelajar untuk memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. Aras ini menekankan keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur yang mengaitkan unsur-unsur.

Jenis-jenis aras analisis
1. Analisis unsur – memerlukan pelajar menetukan unsur-unsur. Pelajar juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada.
2. Analisis hubungan – membuat perkaitan bukti dengan hipotesis.
3. Analisis prinsip – pelajar mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan mengenalisis tujuan, pandangan dan pendirian.

Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah kenapakah, mengapa, apakah faktor, buatkan rumusan dan buktikan.

Ciri-ciri soalan aras analisis
• Soalan menggunakan proses mental analisis
• Situasi masalah berbeza daripada pengalaman dalam bilik darjah.
• Situasi, dokumen perlu dianalisis
• Soalan memerlukan fikiran kritik, bukan mengulang pengetahan yang dipelajari.


Sintesis – (lebih kepada sains, BM- karangan)

 • Menguji kebolehan calon mencantumkan, mengabungkan, dan meintegtrasikan fakta atau idea yang berkaitan (mengembang fakta menggunakan ayat sendiri)
 • Tujuan : membentuk sesuatu yang baharu.
 • Objektif :
 1. Am : menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya
 2. Spesifik : mengabungkan, mengubah, mereka cipta, merancang, menulis
 • Contoh : Berdasarkan tajuk “saya sebatang pen” bina ayat-ayat yang dapat menerangkan mengenai pen tersebut.
 • Kosa kata popular : mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan.

  Contoh mencadangkan : senaraikan beberapa cara kamu boleh mengatasi masalah itu.


Aras ini memerlukan keupayaan pelajar untuk menggabungkan sesuatu struktur kepada yang lebih jelas.

Jenis-jenis soalan aras sintesis.
1. Sintesis penyampaian – menghurai dan menarik minat.
2. Sintesis himpunan – satu himpunan perlakuan.
3. Sintesis cadangan – cadangan melalui andaian, analisis dan hubungan yang abstrak.

Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah ramalkan, hasilkan, tuliskan, cadangan, dan apa akan berlaku.


Penilaian

 • Menguji kebolehan calon, membuktikan, menilai, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat mengenai sesuatu peryataan, dan lain-lain.
 • Tujuan : membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kretiria tertentu.
 • Objektif :
  1. Am : menimbangkan nilai, ketekalan, kecukupan data.
  2. Spesifik : menilai, membuat pertimbangan.
 • Jenis : sejauh mana, nilaikan, apakah pendapat kamu.
  Contoh : Berikan pendapat anda mengenai hal tersebut.
  : Sejauh manakan kebaikan menggunakan kereta ke kuliah.
 • Kosa kata popular : nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan.
 • Contoh :
  1. Pada pendapat kamu, ujian apakah yang sesuai diberikan kepada murid tahun enam?
  2. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program. Bandingkan.


Aras ini menguji keupayaan pelajar menilai sesuatu perkara berasakan kriteria yang perlu diketahui. Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilao sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau sebagainya. Pertimbangan dibuat dengan piawaian tertentu seperti tepat, berkesan, memuaskan, baik, buruk dan lain-lain. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah pertimbangkan, rumuskan, nilaikan, kritikkan, buktikan, dan huraikan.
“When Love And Skill Works Together,

They Will Produce A Golden Masterpiece”(John Ruskin)


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...