Photobucket

Sahabat Maya :

Thursday, April 12, 2012

KOMUNIKASI-medan perantara penyebaran maklumat.

Adab berkomunikasi dalam organisasi
KOMUNIKASI adalah asas

dalam kehidupan seseorang manusia.

Dalam sesebuah organisasi, komunikasi ibarat nadi

yang menggerakkan fungsi pengurusan dan hubungan kakitangan.

Komunikasi menjadi medan perantara penyebaran maklumat

daripada seorang manusia kepada manusia yang lain.

Justeru, sistem pengurusan organisasi

atau masyarakat akan tergendala tanpa komunikasi.

Semakin berkesan sistem komunikasi yang diamalkan,

maka semakin cekaplah pengurusan dan pentadbiran

yang sesebuah organisasi tersebut.

Sama ada komunikasi itu

melalui saluran rasmi atau tidak rasmi,

sistemnya perlu melalui kaedah betul

dengan etika yang baik untuk memastikan keberkesanannya.

Islam sebagai cara hidup

yang komprehensif telah menyediakan alternatif

kepada sistem komunikasi biasa yang sering menimbulkan masalah.

Islam bukan sekadar menyediakan etika,

bahkan Islam juga menyediakan teknik-teknik komunikasi

yang berkesan untuk menjamin pelaksanaan

pengurusan dan pentadbiran yang efektif

melalui teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Proses komunikasi berlaku

pada bila-bila masa dan tidak dapat dielakkan

oleh mana-mana individu.

Manusia akan sentiasa berkomunikasi

dalam kehidupan sehariannya,

sama ada sesama manusia bahkan

dengan Penciptanya.

Adab, prinsip dan etika berkomunikasi

dalam Islam bukanlah untuk mengehadkan

kebebasan manusia, tetapi menjamin

keberkesanan organisasi. Sekali gus

meningkatkan talian persaudaraan berdasarkan cara

yang telah dianjurkan dalam Islam

mengikut prinsip al-Quran dan al-Sunnah.

Justeru, adab berkomunikasi

dalam Islam amat dititikberatkan

dalam membangunkan generasi umat

yang berilmu dan mempunyai nilai-nilai

yang telah digariskan dalam Islam

sebagai panduan hidup yang lebih

cemerlang dan gemilang di masa akan datang.

SumberTeruskan membaca..

Tahap-Tahap Kognitif BLOOM


Untuk membuat penilaian dan pengukuran,
perlu dirujuk kepada objektif pengajaran.
Taksonomi Bloom memberi sumbangan
untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran.

Taksonomi ialah
klasifikasi berhirarki dari sesuatu,
atau prinsip yang mendasari klasifikasi.Taksonomi Bloom
merujuk pada taksonomi
yang dibuat untuk tujuan
pendidikan.
Taksonomi ini pertama kali disusun
oleh
Benjamin S. Bloom
pada tahun
1956 (wikipedia).
Peringkat Teksonomi Bloom ialah:

 1. Pengetahuan-nyatakan, namakan, terangkan, labelkan


 1. Kefahaman-pilih, terangkan, tulis semula


 1. Penggunaan-selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat


 1. Analisis-bezakan, pastikan, pilih


 1. Sintesis-bina, hasilkan, susun, kembangkan


 1. Penilaian-pilih kritik, berikan alasan, buktikan


Peringkat tertinggi ialah
penilaian yang bermula
dengan peringkat pengetahuan.Taksonomi Bloom


 • Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.
 • Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
 • Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.
 • Menekankan aspek kognitif (pengetahuan) – apa yang dicari adalah seperti fakta, teori, dan hukum.
 • Tujuan : membina kebolehan, pemikiran, dan pemahaman (contoh : mencari isi penting daripada petikan yang dibaca)
  • Terdapat enam peringkat (tidak semestinya menggunakan kesemua peringkat ini dalam soalan – contoh : pada kertas soalan tahun 1 tidak terdapat tahap sintesis kerana tahap ini merupakan tahap yang tinggi dan tidak sesuai dengan umur murid).


  • 1. Pengetahuan


  • 2. Kefahaman


  • 3. Aplikasi


  • 4. Analisis


  • 5. Sintesis


  • 6. Penilaian
Tahap-Tahap Kognitif BLOOMKebanyakan ujian di dalam bilik darjah
bertujuan mengetahui tahap kognitif pelajar.
Menurut
Benjamin S. Bloom,
aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu:


Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan ( selalunya mengunakan kata tanya, contoh : bilakah, dimanakah, mengapakah, dan sebagainya)

 • Tujuan : mengingat semula perkara-perkara yang sudah dipelajari tanpa sebarang perubahan.
 • Contoh :
  1. Bilakah Malaysia merdeka ?
  2. Berapa buah negerikah yang terdapat di Malaysia?
  3. Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia?
 • Objektif
  1. Umum : mengetahui
  2. Khusus / spesifik : melebal, menyatakan, menulis (eksplisit)

Aras ini menguji sejauh mana keupayaan pelajar untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan telah dipelajari. Terdapat tiga peringkat dalam aras pengetahuan ini :

1. Pengetahuan fakta khusus berkaitan dengan istilah berbentuk perkataan atau symbol.
2. Pegetahuan tentang cara mengendalikan sesuatu yang meliputi pengetahuan tentang proses, aliran, pemeringkatan, penjenisan, teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah.
3. Pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang. Contonya; siapa,apa, di mana, bila, beri definisi, senaraikan, dan nyatakan.

Ciri-ciri soalan aras pengetahuan:
• Pelajar perlu menggunakan proses mental.
• Pengetahuan yang diminta hendaklah sama dengan pebgajaran guru.
• Soalan tidak memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dalam bentuk baru.
• Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama ada salah atau betul.


Kefahaman (kebolehan untuk memberi penjelasan / makna sesuatu perkara)

 • Konsep : menjelaskan maklumat dengan terperinci.
 • Merupakan peringkat yang tinggi berbanding peringkat pengetahuan.
 • Tiga aras penting :
 1. Terjemahan isi (isi kepada huraian, contohh : Ibu Ali masih hidup.)
 2. Memberi tafsiran / makna sesuatu maklumat (contoh : Setiap manusia di muka bumi ini akan menemui ajal masing-masing. )
 3. Ekstrapolasi (tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan (contoh : Kita sebagai manusia biasa mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi perkara yang berlaku pada bila-bila masa sahaja)
 • Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan menterjemah, merumuskan,menulis, dan membezakan.
 • Contoh : jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan, dan seumpamanya.

Aras ini memerlukan keupayaan pelajar member huraian atau makna sesuatu perkara. Aras kefahaman ini terbahagi kepada tiga:

a.Penterjemahan
• Menterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa mengubah makna asal.

b.Mentafsir (Interpretasi)
• Mentafsir idea/ mesej tersirat dan tersurat.
• Menerangkan idea dalam ayat sendiri.

c.Ekstrapolasi
• Membuat inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberikan/ terima.

Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras kefahaman ini anataranya jelaskan, huraikan, terangkan, mengapakah, bezakan, nyatakan, dan kelaskan.

Ciri-ciri soalan aras kefahaman
• Proses mental
• Maklumat asas telah diajar
• Perlu bahan atau alat komunikasi
• Pelajar menyatakan kefahaman mereka sendiri.


Aplikasi

 • Tujuan : menggunakan pengetahuan mujarat (abstrak) untuk menyelesaikan masalah yang maujud.
 • Objektif :
 1. Umum : menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan
 2. Khusus / spesifik : menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.
 • Contoh : soalan yang menggunakan perkataan bagaimana dan jelaskan.
 • Menekankan kaedah, prinsip, hukum, dan teori.


Aras ini menguji keupayaan pelajar menggunakan konsep, teori, prinsip, hukum, dan prosedur. Aras ini memerlukan pelajar benar-benar memahami segala konsep, teori, hukum, untuk menyelesaikan masalah. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras aplikasi antaranya kirakan, selesaikan, susunkan, dan gunakan.

Ciri-ciri soalan aras aplikasi
• Menggunakan proses mental aplikasi
• Soalan melibatkan tiga frasa iaitu
• Masalah situasi yang baru tidak dengan masalah yang dibincangkan dalam bilik darjah.
Analisis (mengenal pasti sebab secara terperinci)

 • Definisi : kebolehan untuk menceritakan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.
 • Tujuan : menaakul (mencari) sebab dan musabab (akibat)
 • Contoh :
 1. Berikan faktor, punca-punca, sebab-sebab, mengapakah perkara tersebut berlaku.
 2. Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.
 • Objektif
 1. Am : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevenan data.
 2. Spesifik : mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan srtuktur dan organisasi.
  - Contoh : Yang manakah antara berikut tidak menerangkan cirri criteria yang betul?
  - Contoh : Yang manakah antara berikut merupakan kata kerja?
 • Kosa kata popular : bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan.


Aras ini mengkehendaki pelajar untuk memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. Aras ini menekankan keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur yang mengaitkan unsur-unsur.

Jenis-jenis aras analisis
1. Analisis unsur – memerlukan pelajar menetukan unsur-unsur. Pelajar juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada.
2. Analisis hubungan – membuat perkaitan bukti dengan hipotesis.
3. Analisis prinsip – pelajar mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan mengenalisis tujuan, pandangan dan pendirian.

Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah kenapakah, mengapa, apakah faktor, buatkan rumusan dan buktikan.

Ciri-ciri soalan aras analisis
• Soalan menggunakan proses mental analisis
• Situasi masalah berbeza daripada pengalaman dalam bilik darjah.
• Situasi, dokumen perlu dianalisis
• Soalan memerlukan fikiran kritik, bukan mengulang pengetahan yang dipelajari.


Sintesis – (lebih kepada sains, BM- karangan)

 • Menguji kebolehan calon mencantumkan, mengabungkan, dan meintegtrasikan fakta atau idea yang berkaitan (mengembang fakta menggunakan ayat sendiri)
 • Tujuan : membentuk sesuatu yang baharu.
 • Objektif :
 1. Am : menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya
 2. Spesifik : mengabungkan, mengubah, mereka cipta, merancang, menulis
 • Contoh : Berdasarkan tajuk “saya sebatang pen” bina ayat-ayat yang dapat menerangkan mengenai pen tersebut.
 • Kosa kata popular : mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan.

  Contoh mencadangkan : senaraikan beberapa cara kamu boleh mengatasi masalah itu.


Aras ini memerlukan keupayaan pelajar untuk menggabungkan sesuatu struktur kepada yang lebih jelas.

Jenis-jenis soalan aras sintesis.
1. Sintesis penyampaian – menghurai dan menarik minat.
2. Sintesis himpunan – satu himpunan perlakuan.
3. Sintesis cadangan – cadangan melalui andaian, analisis dan hubungan yang abstrak.

Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah ramalkan, hasilkan, tuliskan, cadangan, dan apa akan berlaku.


Penilaian

 • Menguji kebolehan calon, membuktikan, menilai, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat mengenai sesuatu peryataan, dan lain-lain.
 • Tujuan : membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kretiria tertentu.
 • Objektif :
  1. Am : menimbangkan nilai, ketekalan, kecukupan data.
  2. Spesifik : menilai, membuat pertimbangan.
 • Jenis : sejauh mana, nilaikan, apakah pendapat kamu.
  Contoh : Berikan pendapat anda mengenai hal tersebut.
  : Sejauh manakan kebaikan menggunakan kereta ke kuliah.
 • Kosa kata popular : nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan.
 • Contoh :
  1. Pada pendapat kamu, ujian apakah yang sesuai diberikan kepada murid tahun enam?
  2. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program. Bandingkan.


Aras ini menguji keupayaan pelajar menilai sesuatu perkara berasakan kriteria yang perlu diketahui. Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilao sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau sebagainya. Pertimbangan dibuat dengan piawaian tertentu seperti tepat, berkesan, memuaskan, baik, buruk dan lain-lain. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini ialah pertimbangkan, rumuskan, nilaikan, kritikkan, buktikan, dan huraikan.
“When Love And Skill Works Together,

They Will Produce A Golden Masterpiece”(John Ruskin)


Teruskan membaca..

6 langkah : Model Assure


Model ASSURE

(Heinich, Molenda, dan Russell , 1993)Model ASSURE mengandungi enam langkah:

analisis ciri pelajar,

nyatakan objektif,

pilih media dan bahan,

gunakan media dan bahan,

libatkan pelajar,

nilai dan semak semula media dan bahan.
1. Analisis ciri pelajar.a) Mengenal pasti ciri-ciri umum seperti jantina,

umur, bakat, gaya pembelajaran,

kelas dan taraf sosioekonomi.
b) Mengenal pasti ciri-ciri peringkat masuk

(specific entry characteristics) dan pengetahuan

yang sedia ada yang berkaitan dengan tajuk

dan kandungan pelajaran seperti

pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar.

2. Nyatakan objektif-objektifpembelajaran secara khusus.a) Objektif mungkin diambil dari sukatan pelajaran,

panduan kurikulum atau buku teks.
b) Penentuan objektif adalah

berdasarkan kepada peringkat prestasi

yang ingin dicapai,

keadaan pembelajaran dan kriteria

atau darjah pencapaian yang dihajati.

3. Pilih media dan bahan.Bahan media dipilih berdasarkan

kepada tingkat kebolehan pelajar dan

matlamat atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai.
4. Gunakan alat/bahan pengajaran.a) Sediakan media dan bahan yang akan

digunakan dan masa pembelajaran yang diperlukan.

Contoh: Pribiu (Preview) video sebelum mengajar.
b) Kemudian sediakan

media dan bahan-bahan, alat-alat serta

kemudahan-kemudahan yang diperlukan.
c) Sediakan tempat belajar seperti kelas,

makmal atau pusat sumber dan lain-lain

kemudahan dan keperluan untuk belajar.

d) Sediakan pelajar.

Contoh, sediakan set induksi

atau nyata­kan tujuan dan objektif pembelajaran.
e) Sedia pengalaman pembelajaran.

Bagaimana anda menyampaikan media?

Sebagai penyampai utama atau bertindak

sebagai pemudah cara atau pengurus pembelajaran?

5. Libatkan pelajar.Untuk mempastikan bahawa

proses pembelajaran itu berlaku,

pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran

seperti mem­buat latihan, perbincangan,

latih tubi, kuiz, projek dan sebagai­nya.

Kegiatan pengukuhan (reinforcement activities)

seperti pengukuhan sertamerta

diberi selepas pelajar memberi tindak balas yang betul

(Skinner, 1954).

6. Nilai dan semak semula bahan.Setelah selesai pengajaran,

penilaian tentang kekuatan dan keberkesanan

bahan media itu secara menyeluruh harus dijalankan.

Dalam penilaian itu soalan berikut harus difikirkan:
a. Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai?b. Adakah alat/bahan media yang digunakan

membantu proses pengajaran-pembelajaran?

Adakah kesemua pelajar menggunakan

alat/bahan media dengan cara yang betul?c. Adakah suasana pembelajaran selesa?d. Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi?


Teruskan membaca..

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...