Photobucket

Sahabat Maya :

Sunday, October 19, 2014

Prinsip Pengajaran Penulisan (Esei Ilmiah & Forum UPSI)
PPG PJJ 
SEMESTER 1 SESI 2014/2015


    PENILAIAN KURSUSKategori
Pemberatan
Kerja kursus
60%
Peperiksaan Akhir
40%
JUMLAH
100%
 
 

Bentuk Kerja Kursus
Jenis
Tugasan
Agihan Markah (Peratus)
Individu
Esei Ilmiah
30%
E-Forum
30%
JUMLAH
60%  KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU


Sila baca SEMUA perkara yang terdapat di bawah supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.


Tugasan
Arahan
Tarikh Akhir
%
4.1. ESEI ILMIAH
Tugasan 1 : Jawab soalan  di bawah.

Berdasarkan kemahiran yang terdapat dalam sukatan pelajaran yang dipilih, jelaskan Peringkat Pengajaran Penulisan. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Laporkan hasil kajian anda dalam bentuk penulisan ilmiah.

ARAHAN:

Tugasan anda mesti mengandungi:
·         Pengenalan
·         Topik/subtopik/isi
·         Kesimpulan / penutup
·         Rujukan
·         Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.
·         Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)
·         Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat daripada tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan.

Minggu 10
30

5.2 E-FORUM
1.   Tutor E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 5 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum).
2.   Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 200 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah.
3.   Selain dari menjawab soalan tersebut, setiap pelajar juga perlu membuat komentar  terhadap sekurang-kurangnya tiga (3) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan.
4.   Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan.
5.   Tajuk E-Forum  ditentukan oleh tutor E-Learning mengikut kumpulan masing-masing.

Minggu 1030


JUMLAH

60


PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH


Penulisan mestilah mematuhi format berikut:
 
i.        Format APA

ii.      Font: Times New Roman

iii.    Saiz: 12

iv.    Spacing: 1.5

v.      Margins: 

  •   Atas 1”  (inci) ATAU 2.5 cm

  • Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm

  •   Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm

  •  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm

vi.    Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

                   
  •   5 buah buku ilmiah
                 
  •    4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian)
             
  •   4 Sumber internet yang berwibawa.
             
  •       Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi

vii.  Panjang: 18 - 20 halaman.SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


Artikel Ilmiah (30%)
E-Forum (30%)
A
Penulisan ilmiah yang cemerlang, menepati format, isi mencukupi,  isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang, penyampaian yang cemerlang & kemas, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.
A-
Penulisan ilmiah yang baik, menepati format, isi mencukupi,  isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.
Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi yang baik.
B+
Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format,  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.
Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana, penyampaian yang baik, menarik & kreatif, idea yang bernas, ada elemen interaksi.
B
Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format,  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).
Tahap perbahasan sederhana, penyampaian yang baik, menarik dan idea yang bernas.
B-
Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara),  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).
Ada perbahasan secara ilmiah, penyampaian yang baik &  menarik dan ada idea yang kemas
C+
Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara),  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara).
Ada penjelasan, penyampaian yang sederhana, Ada idea sendiri yang baik.
C
Penulisan secara ilmiah, kesalahan format  tidak melebihi 4 perkara.  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara.
Tahap perbincangan yang rendah, penyampaian sederhana dan sekadar ada, ada idea tetapi kurang kemas.
D
Penulisan lemah, kesalahan format  melebihi 5 perkara.  isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara.
Tidak ada penjelasan, penyampaian yang tidak berkesan, idea yang tidak jelas.
E
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.
Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan.
LECTURE : Dr. Mohmad Noor bin Mohmad Taib

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...