Photobucket

Sahabat Maya :

Saturday, May 4, 2013

Kurikulum & Pengajaran Bersifat Kontekstual/Perbandingan Kurikulum Mengikut Era

KRP3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah


LAPORAN ANALISIS 1


Kurikulum & Pengajaran Bersifat Kontekstual (20%) 


Pelajar diminta mengenal pasti 4 (EMPAT)
 keadaan/situasi/fenomena/senario yang terdapat dalam
masyarakat/persekitaran dan rakamkan gambarnya
 secara statik (bukan video). 

Pelajar diminta menganalisis keadaan/situasi/fenomena/senario
 dalam gambar tersebut untuk dikaitkan dengan 4 (EMPAT) 
disiplin/mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah.

 
Analisis adalah berkaitan:


i. penjelasan kepada keadaan/situasi/fenomena/ senario dalam gambar tersebut;

ii. topik/subtopik apa yang terdapat dalam tiap-tiap disiplin/mata pelajaran yang dipilih yang berkaitan dengan keadaan/situasi/fenomena/ senario tersebut (sila nyatakan dengan tepat dengan merujuk Sukatan Pelajaran/Huraian Sukatan Pelajaran/ Dokumen Standard Kandungan/Dokumen Standard Pembelajaran);

iii. huraian bagaimanakah keadaan/situasi/ fenomena/ senario dalam gambar dapat dikaitkan dengan
pengetahuan/kemahiran/nilai yang terdapat dalam topik/subtopik tersebut;

iv. cadangan tindakan/aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran dan pembelajaran topik/subtopic tersebut ke arah menambah baik keadaan/situasi/ fenomena/senario yang terdapat dalam gambar.


Laporan analisis adalah mengikut format seperti Lampiran 2.


Ringkasan Pemarkahan:

Gambar keadaan/situasi/fenomena/senario = 1 mrkh
Huraian keadaan/situasi/fenomena/senario = 1 mrkh
Laporan analisis berkualiti = 3 mrkh
Jumlah = 5 mrkh
Keseluruhan: 4 m.pelajaran x 5 mrkh = 20 markah
LAPORAN ANALISIS 2Perbandingan Kurikulum Mengikut Era (20%)


Pelajar diminta memilih 1 (SATU) disiplin/mata pelajaran
 yang terdapat di peringkat sekolah rendah di Malaysia.
 Pelajar diminta membandingkan disiplin/ mata pelajaran tersebut
 mengikut era Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR), 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) aspek-aspek daripada:


i. dimensi horizontal (skop/liputan, kesepaduan/ integrasi dan imbangan)

ii. dimensi vertikal (urutan/sekuen dan kesinambungan/ kontinuiti) Pelajar juga diminta memberi pandangan/ulasan dan cadangan masing-masing berkaitan disiplin/mata pelajaran tersebut.


Format laporan analisis perbandingan kurikulum adalah seperti Lampiran 3.

Ringkasan Pemarkahan:  Dimensi Horizontal:

+ Skop/liputan = 3 mrkh
+ Kesepaduan = 3 mrkh
+ Imbangan = 3 mrkh
Dimensi Vertikal:
+ Urutan/sekuen = 3 mrkh
+ Kesinambungan = 3 mrkh
Pandangan/ulasan = 2 mrkh
Cadangan = 3 mrkh
Jumlah : 20 m


 

 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...